คําแนะนําภาษาอังกฤษ Peg-Perego Triplette SW สําหรับการใช้งาน - หน้า 1

 • หน้า 1 1
 • หน้า 2 2
 • หน้า 3 3
 • หน้า 4 4
 • หน้า 5 5
 • หน้า 6 6
 • หน้า 7 7
 • หน้า 8 8
 • หน้า 9 9
 • หน้า 10 10
 • หน้า 11 11
 • หน้า 12 12
 • หน้า 13 13
 • หน้า 14 14
 • หน้า 15 15
 • หน้า 16 16
 • หน้า 17 17
 • หน้า 18 18
 • หน้า 19 19
 • หน้า 20 20
 • หน้า 21 21

Istruzioni dʼuso IT  
Instructions for use EN  
Notice dʼemploi FR  
Gebrauchsanleitung DE  
Instrucciones de uso ES  
Instruções para uso PT  
Gebruiksaanwijzing NL  
Használati útmutató HU  
Navodila za uporab SL  
Инструкции по пользованию RU  
Kullanim klavuzu TR  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ EL  
Triplette SW  

            FI000601I69
Istruzioni d’uso IT
Instructions for use EN
Notice d’emploi FR
Gebrauchsanleitung DE
Instrucciones de uso ES
Instruyes para uso PT
Gebruiksaanwijzing NL
Használati útmutató HU
Navodila za uporab SL
MHCTpyKUMM no nojib30BaHMK) RU
Kullanim klavuzu TR
OAHriEI XPHIEQI EL
Triplette SW