ప్రామిస్ టెక్నాలజీ స్మార్ట్ స్టర్ ఎన్ ఎస్2300ఎన్ ఇంగ్లిష్ క్విక్ స్టార్ట్ గైడ్ - పుట 20

శీఘ్ర పరిదృశ్యం


 • పుట 10 10
 • పుట 11 11
 • పుట 12 12
 • పుట 13 13
 • పుట 14 14
 • పుట 15 15
 • పుట 16 16
 • పుట 17 17
 • పుట 18 18
 • పుట 19 19
 • పుట 20 20
 • పుట 21 21
 • పుట 22 22
 • పుట 23 23
 • పుట 24 24
 • పుట 25 25
 • పుట 26 26
 • పుట 27 27
 • పుట 28 28
 • పుట 29 29
 • పుట 30 30

SmartStor NS2300N Quick Start Guide  
8. In the User name and Password fields, type admin, then click the OK  
button.  
The Printer Model dialog box opens.  
9. From the dropdown menu, choose the manufacturer of your printer.  
From the model list, highlight the model of your computer.  
Then click the Forward button.  
10. Click the Finish button.  
USBPTR01 is added to your printer list.  
Setting up Macintosh Printing  
To set up printing on a Macintosh PC:  
1. From the Apple Menu, choose System Preferences.  
2. Double-click the Print & Fax icon.  
3. Click the Setup Printers button.  
4. In the Printer List, click the Add icon.  
The Printer List displays a new panel.  
5. In the new panel, from the popup menus, choose:  
• Windows Printing  
• Workgroup  
6. From the list, highlight the SmartStor, then click the Choose button.  
A user name and password dialog box appears.  
7. Type admin into the User Name and Password fields, then click OK.  
The printer list displays a new panel.  
8. Highlight the USBPTR01 in the list.  
USBPRT01 represents the USB printer connected to the SmartStor.  
9. In the Printer Model popup menu, choose the make of your printer.  
10. In the Model Name list, choose the model of your printer.  
11. Click the Add button.  
USBPTR01 is added to your printer list.  
20  

            SmartStor NS2300N Quick Start Guide
8.	In the User name and Password fields, type admin, then click the OK
button.
The Printer Model dialog box opens.
9.	From the dropdown menu, choose the manufacturer of your printer.
From the model list, highlight the model of your computer.
Then click the Forward button.
10.	Click the Finish button.
USBPTR01 is added to your printer list.
Setting up Macintosh Printing
To set up printing on a Macintosh PC:
1.	From the Apple Menu, choose System Preferences.
2.	Double-click the Print & Fax icon.
3.	Click the Setup Printers button.
4.	In the Printer List, click the Add icon.
The Printer List displays a new panel.
5.	In the new panel, from the popup menus, choose:
•	Windows Printing
•	Workgroup
6.	From the list, highlight the SmartStor, then click the Choose button.
A user name and password dialog box appears.
7.	Type admin into the User Name and Password fields, then click OK.
The printer list displays a new panel.
8.	Highlight the USBPTR01 in the list.
USBPRT01 represents the USB printer connected to the SmartStor.
9.	In the Printer Model popup menu, choose the make of your printer.
10.	In the Model Name list, choose the model of your printer.
11.	Click the Add button.
USBPTR01 is added to your printer list.
20